meni ikona

Submit a play

Više o cc licencama:

Attribution = morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je specificirao autor ili davatelj licence

Non Commercial = djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe

No Derivatives = ne smijete mijenjati, preoblikovati ili prerađivati djelo

Share Alike = ako djelo izmijenite, preoblikujete ili koristeći ga stvarate novo djelo, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična onoj pod kojom ste dobili izvornik

Više na linku.
Priloženi tekst ne smije sadržavati brojeve stranica tj. numeraciju.
Maksimalna veličina priložene datoteke 20MB.