meni ikona

Natječaj za nagradu "Marin Držić"

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za prijavu tekstova za nagradu "Marin Držić". Prijave se primaju u roku do 45 dana od datuma objave natječaja (4.11).


JAVNI POZIV


I.
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti autori s novim dramskim djelima pisanima hrvatskim jezikom koja do konačne odluke Stručnoga povjerenstva, nisu izvedena ni objavljena u bilo kojem obliku. Svaki autor može prijaviti jedno djelo neovisno o vrsti i tematici djela.

II.
Dramska djela prijavljuju se pod ŠIFROM, koja treba biti čitko napisana na prvoj stranici djela kao i na priloženoj zatvorenoj kuverti u kojoj se dostavljaju podaci o autoru: ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte i OIB. Kuverte će biti otvorene javno nakon konačne odluke Stručnoga povjerenstva, u prisutnosti članova Stručnog povjerenstva i predstavnika Ministarstva kulture. Nepotpune prijave i one koje nisu u skladu s propozicijama Javnoga poziva neće se razmatrati.

III.
Prijavljena dramska djela ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje imenuje ministrica kulture. Dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada.

IV.
Nagrada se sastoji od novčanog iznosa koji određuje ministrica kulture i prigodne brončane skulpture.

V.
Za praizvedbu djela nagrađenih na temelju ovoga Poziva kazališta će biti posebno stimulirana.

VI.
Prijavom na Poziv smatra se da je autor dramskoga djela suglasan da se sva imovinska autorska prava za prvo izdanje nagrađenoga dramskog djela prenose bez naknade na Ministarstvo kulture, koje će nagrađena dramska djela izdati u okviru edicije „Nagrada Marin Držić“.

VII.
Tekstovi za koje se raspisuje Poziv dostavljaju se u tri primjerka Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s napomenom: Za Nagradu „Marin Držić“.

VIII.    
Nenagrađena dramska djela vraćaju se autorima na njihov zahtjev u roku od 30 dana od pisane obavijesti o završetku postupka Poziva. Jedan primjerak svakoga djela Ministarstvo zadržava u svojoj dokumentaciji.

IX.
Prijave na temelju ovoga Poziva podnose se u roku od 45 dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva kulture Republike Hrvatske.